Osoby zainteresowane możliwością publikacji na łamach PES prosimy o kontakt z Redakcją.

Adres e-mail: sknfm.sgh@gmail.com

Prosimy o zapoznanie się z wymogami dotyczącymi artykułów, które są dostępne w poniższym pliku.

Informacje

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty językowej i stylistycznej nadesłanych artykułów.